سخنرانی افتتاحیه

جناب آقای دکتر حمید سید خدادادی

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس و رئیس انجمن علوم مدیریت ایران

سخنرانی افتتاحیه

جناب آقای دکتر طاهر روشندل اربطانی

رئیس دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

رئیس کنفرانس بین‌المللی مدیریت

سخنرانی افتتاحیه

جناب آقای دکتر حسین صفری

دبیر علمی کنفرانس

سخنرانی افتتاحیه

جناب آقای دکتر علی فرهنگی

سخنرانی افتتاحیه

جناب آقای بیوک علیمرادلو

مدیرعامل محترم گروه بهمن

keyboard_arrow_up