کارگروه بازاریابی و توسعه بازار

دبیر علمی کارگروه : دکتر شهریار عزیزی

    

کارگروه مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار

دبیر علمی کارگروه : دکتر داتیس خواجه ئیان

کارگروه مدیریت فناوری و نوآوری

دبیر علمی کارگروه : دکتر محمدرضا آراستی

کارگروه مدیریت استراتژیک

دبیر علمی کارگروه : دکتر محمد ابویی اردکان

 

keyboard_arrow_up