برنامه های عملی:

1- اصلاح و بازنگري در ساختار و جايگاه حقوقي انجمن

2- توسعه، تجهيز و بهبود ساختار تشکيلاتي و عملياتي انجمن و تشکيل کميته هاي تخصصي

3- توسعه منابع انساني و جذب نيروي انساني کارآمد براي انجام فعاليت ها و برنامه ها

4- ايجاد کمیته های تخصصی ودادن مشاوره به اعضاء

5- تدوين برنامه ی راهبردی در سه سطح کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت

6- نظارت و ارزيابي مستمر فعالیت کارگروه ها

7- نياز سنجي مستمر از اعضاء و پاسخگويي به آنها از طريق سياست گذاري و اجراي برنامه هاي مناسب

8- نظارت و ارزيابي مستمر فعاليتهاو برنامه ها و ارائه گزارشهاي ادواري به اعضاء و ديگر ذينفعان

9- طراحي و راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی جهت دسترسي ، مبادله و گردش آزاد اطلاعات بين اعضاء

10- حسابرسي مالی و ارائه گزارشهاي ادواري وسالانه عملکرد

11- تشکيل بانک اطلاعاتي و شناسايي دیگر مراکز و انجمن های مرتبط

12- تدوين سند راهبردی ارتباط و گفتگو با ديگر نهادها و سازمان های مرتبط درعرصه داخلی و بين المللی

13- ايجاد ارتباط و همکاري با ديگر انجمن های علمی مدیریت در سطح ملی و بین المللی

14- هويت بخشي به انجمن و تمايز از ساير سازمانهاي مشابه

15- تعريف نقش ها و وظايف اعضای هیات مدیره و کارگروه ها در انجمن متناسب با يک انجمن علمی

16- تعريف وترسيم مجدد روابط و مناسبات با دولت و ديگر ذينفعان

17- ظرفيت سازي برای حضور موءثر سازمان و افراد وابسته به انجمن

18- ارتقای دانش مدیریت و ایجاد توانمندی در اعضای انجمن

19- ترغیب و تشويق اعضاء جهت تکریم و توسعه ارزشهای اجتماعي

20- مشارکت و تعامل در نشست های علمی مدیریتی بعنوان يک نهاد علمی جامعه مدنی

انجمن علوم مدیریت ایران، در نظر دارد سند راهبردی فوق را در قالب یک برنامه زمانبندی شده، طی ده سال آینده به اجرا درآورده و به عنوان یک نهاد علمی، گامی جهت بهبود شرایط مدیریتی در جامعه مدنی ایران بردارد.

 

keyboard_arrow_up