اهداف راهبردی:

1- ارتقائ جایگاه انجمن و بسط و توسعه دامنه حضور آن در مراجع تصميم سازی و تصميم گيری
2 – بهبود عمليات اجرايي و ارائه خدمات مناسب به اعضاء و ديگر ذينفعان
3- اداره مطلوب و نهادينه شدن شاخص های مدیریتی در تمامي سطوح
4- مشارکت اعضاء و ذينفعان در تمامي سطوح
5- معرفي و شناساندن انجمن به ديگر نهادها و سازمانهای مرتبط
6- ارتباط و همکاري با منابع و شبکه هاي محلي، ملي و بين المللي براي جذب منابع مالي و تعامل علمی با صاحب نظران
7- مشارکت در گفت وگوهاي سه جانبه ی تخصصی بين دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني
8- مشارکت تاثير گذار در برنامه ها، سياستها و خط مشي گذاري ها
9- بازسازي و بازآفريني “امکانات ارتباطي، سازماني و عملياتي” انجمن
10- بهبود ” قابليت پاسخگويي” به اعضاء و ديگر ذينفعان
11- افزايش توانمندي “ترويج، حمايتگري و رايزني”
12- عمل به مسئوليت اجتماعي در مقابل ذينفعان

keyboard_arrow_up